Pályázati helyzetkép elemzés – A CLLD eszköz hazai alkalmazásáról

clld
Megosztás itt: facebook

A CLLD angol mozaikszó (Community Led Local Development), mely magyarul annyit tesz: közösségvezérelt helyi fejlesztés. Olyan Magyarországon új szakpolitikai eszköz, mely integrált módon az alulról építkező helyi szintű fejlesztéseket támogatja helyi közösségek bevonásával, a legalább 10 ezer fő lakosságszámú városi akcióterületeken. A CLLD a hazai vidékfejlesztésben sikeresen alkalmazott LEADER gyakorlatát ülteti át a városi akcióterületek fejlesztésének érdekében. Az EU-s forrás helyben történő felhasználásról az ún. helyi akciócsoportok (HACS) nem csak dönthetnek, de a helyi szinten aktívan működő és tevékenykedő kedvezményezetti kör kijelölésével fel is használják azt.

A 2014-2020-as programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritását képező közösségvezérelt helyi fejlesztések, mint szakpolitikai eszköz bevezetésének célja pilot jelleggel a helyi közösségek megerősítése, a városok kulturális és közösségi életének megújítása, valamint a közösségi alapú gazdaságfejlesztés, fejlesztési módszerek elterjesztése, egy szóval olyan alulról jövő kezdeményezések, melyek elsősorban a helyi igényeken alapulnak és komplex megoldási javaslatokat nyújtanak a helyi társadalmi rétegek legszélesebb bevonásával. A HACS-ok feladata a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák (HKFS) megalkotása és végrehajtása. A jogszabályi hátteret az Európai strukturális és befektetési alapokra (ESB-alapok) vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendelet (1303/2013/EU, CPR) és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes Európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (272/2014. Korm. rendelet) adja.

A bejegyzésben bemutatjuk a HACS-ok működését és arra keressük a választ, hogy a CLLD eszköz mennyire bizonyul sikeresnek és milyen eséllyel lesz folytatása a közelgő 2021-2027-es EU-s programozási időszakban.

Helyzetkép

A HACS-oknak a TOP Irányító Hatóság (IH) által meghirdetett regisztrációs felhívásra 2016-ban volt lehetőségük jelentkezni, melyre összesen 105 HACS regisztrált. Pilot jellegénél fogva, az eredetileg 40 HACS-ra tervezett program 4 kiválasztási szakasz után végül 98 HACS közreműködésével indult el, azzal a céllal, hogy minél több városban végrehajtásra kerüljenek a helyi stratégiák. Tekintettel arra, hogy a CLLD program a TOP-ban került külön prioritásként meghatározásra, a Közép-Magyarország városi jogállású települései nem részesülhettek támogatásban. Ez már csak azért is hiba – általánosságban jellemző a TOP-ra – mert Pest megye településeinek nagy része a gazdasági, társadalmi mutatók tekintetében nem tér el nagy mértékben a konvergencia régiók városainak fejlettségi szintjétől pl. Pest megye dél városai (Cegléd, Nagykőrös, Abony, Dabas). Pest megyében mintegy 40 db 10 ezer fő feletti városi jogállású település található. Miskolcon és Szegeden nyert támogatást két HACS, a többi városban egy-egy akciócsoport kezdte meg működését. Szeged választókerületenként került felosztásra, de végül csak az egyik HACS kezdte meg működését. Miskolcon a klasszikus városrészek az Avas és Diósgyőr kerültek kijelölésre, mint akcióterületek.

CLLD
1. ábra: Helyi Akciócsoportok Magyarországon

A CLLD speciális pénzügyi háttérrel rendelkezik, hiszen több alap forrásait használja fel egyidejűleg, kiegészítő jelleggel. A CLLD program eredeti, teljes keretösszege 45,644 Mrd Ft volt. A vezér alap az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), melyet Európai Szociális Alap (ESZA) forrásai egészítenek ki úgy, hogy a helyi közösségi fejlesztési stratégia forrásai 2:1 arányban számolnak az ERFA és ESZA forrásokkal.  A támogatás mértéke: 100%-os vissza nem térítendő támogatás. A HKFS megvalósításához az infrastrukturális (ERFA) és a kiegészítő “soft” jellegű tevékenységek (ESZA) végrehajtása egyaránt elvárás.

A támogatás összege az eredeti TOP-7.1.1-16 kódszámú, Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. felhívás alapján:

 • 10001-18000 fős akcióterületen 500 millió Ft,
 • 18001-60000 fős akcióterületen 800 millió Ft,
 • 60001-150000 fős akcióterületen 1500 millió Ft.

A HACS-ok számának felduzzasztása miatt, a minél szélesebb körű támogathatóság érdekében a költségfelezés mellett döntött az IH, így az eredetileg meghatározott támogatási összegek helyett az akcióterület nagyságától függően 250 millió Ft, 400 millió Ft, vagy 750 millió Ft támogatási összeggel kötöttek szerződést a HACS-ok. A HACS konzorciumi vagy egyesületi formában is működhet, a szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja be.

CLLD
2. ábra: A TOP CLLD helyi intézményrendszere

A LEADER programmal szemben a városi CLLD-ben nem volt kötelező elvárás az egyesületi forma, mindössze 12 HACS működik egyesületként. A konzorciumi formában működő HACS-ok konzorciumvezetője általában a helyi önkormányzat, értelemszerűen, mint a projektek végrehajtásában egyébként is nagyobb tapasztalattal rendelkező szervezetek. Szükséges megjegyezni, hogy a HACS döntéshozatalában a közszféra, vállalkozói és civil szféra egyensúlyban van jelen, vagyis a HACS szervezetben döntéshozatali szinten az egyes különböző érdekcsoportok szavazati jogának 49%-ot meg nem haladó arányát biztosítani szükséges.

A helyi projektek kiválasztása és a döntések előkészítése bonyolult, több lépcsős folyamat. Országos szinten, 2018 márciustól több, mint 550 db helyi felhívás  jelent meg a HACS-ok honlapjain. A helyi felhívásokat a helyi szakmai fórum véleményezi, az ún. Felhívás Előkészítő Munkacsoport (FEMCS), melyet a munkaszervezet véglegesít és az IH minőségbiztosít a megjelenés előtt. A helyi felhívásokra a helyi kedvezményezettek által benyújtott támogatási kérelmek a 272/2014. Korm. rendelet alapján meghatározott közösségvezérelt helyi fejlesztés kiválasztási eljárásrend szerint kerülhetnek kiválasztásra. A CLLD-re szabott eljárásrend nagy mértékben fed át az általánosnak tekinthető standard és az egyszerűsített eljárásrenddel. A helyi projektek érkeztetése és jogosultsági ellenőrzése a munkaszervezet feladata, amely a HACS által kijelölt valamely helyi szinten működő nonprofit szervezet pl. polgármesteri hivatal, egyesület. A munkaszervezet a HACS rendelkezésre álló keretösszegének maximum 15%-os mértékéig számolhat el a HKFS megvalósításához szükséges működési, közösségszervezési (animációs) és kommunikációs, továbbá a program-monitoring feladatok ellátásához szükséges költségeket, egy szóval a feladata a koordináció. Az állami értékeléshez hasonlóan a helyi támogatási kérelmek szakmai-tartalmi értékelését is két független értékelő végzi, akiket a munkaszervezet kér fel. A HACS-ok a helyi támogatási kérelmekről való döntés megalapozása érdekében Helyi Bíráló Bizottságo(ka)t (HBB) hoznak létre, melyek működése a standard eljárásban megszokott DEB-hez hasonlít. A HBB-ben sem a közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport (civil és vállalkozói szektor) nem rendelkezhet a szavazati jogok 49%-át meghaladó hányadával és kizárólag helyi szereplők alkothatják, a döntéshez legalább 3 fő szavazat szükséges. A HBB döntési javaslatot tesz a beérkezett kérelmek szakmai sorrendje alapján, azonban azt joga van megvétózni, újraértékelést kérni, vagy a szakmai értékelők által javasoltakkal ellentétben ellentétest döntést hozni, amennyiben az szakmailag indokolt. A végső döntést helyi szinten a HACS hozza meg, a HBB jegyzőkönyvet a HACS elnöke ellenjegyzi. A jegyzőkönyvet és mellékleteit a munkaszervezet 30 napon megküldi az IH-nak és a HBB tagoknak. Az IH formai ellenőrzését követően történik meg a helyi kedvezményezettek kiértesítése, és a helyi támogatási kérelmek feltöltése az elektronikus rendszerbe (EPTK), ahol az IH a közreműködő szervezet (Magyar Államkincstár) segítéségével végső ellenőrzést végzet és hozza meg a végső döntést. Pozitív támogatói döntés esetén a kedvezményezett Támogatói Okiratot (TO) kap, vagyis innentől kezdve önálló szerződő fél az IH-val. A TO kibocsátást követően a helyi kedvezményezettnek a HACS felé kizárólag adatszolgáltatási kötelezettsége van, a pénzügyi elszámolást az IH-val végzi, hiszen a HACS nem rendelkezik pénzügyi jogosultságokkal, kizárólag továbbpályáztatja a rendelkezésre álló forrását, valamint monitoring tevékenységet végez.

A HACS-oknak a pályázati versenyeztetés mellett lehetősége volt kulcsprojekt(ek) kijelölésére, melyre a HKFS többi intézkedése és projektje épül. Az összes kulcsprojektre tervezett forrás nem haladhatja meg a HKFS teljes felosztható – működési és szervezési feladatok nélkül számolt – költségvetésének 40%-át. A kulcsprojektekre önálló felhívás készül, melyre az előre kijelölt szervezet (általában az önkormányzat, vagy az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság) nyújt be támogatási kérelmet, és a TOP 6. prioritásában megszokott módon, kiemelt eljárásrendben, verseny nélkül választ ki a HACS elsőként. A lehetőség népszerűnek bizonyult, összesen 92 db kulcsprojektre kiírt felhívás jelent meg. A kulcsprojektek alapvetően valamilyen belső, vagy külső kulturális vagy közösségi tér fejlesztését jelenti, melyek helyet adnak a helyi közösségek programjainak és rendezvényeinek. A CLLD szellemiségéből fakad, hogy ezeket a közösségi tereket egyenlő eséllyel használják a különböző helyi célcsoportok pl. idősek, fiatalok, hátrányos helyzetűek, legyen szó önkormányzati, civil vagy vállalkozói kezdeményezésről.

A hazai CLLD kiemelt szerepet szánt a hazai és nemzetközi együttműködéseknek, melyre szintén kiemelt eljárásrendben volt lehetőség projektek kijelölni. A hálózatosodást nem csak a TOP IH, de az Európai Bizottság is kiemelten kezeli. Ugyan jelentek meg nemzetközi és hazai együttműködéseket támogató helyi pályázati felhívások, pl. Kőszeg, Ózd, Körmend, de jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy bármely HACS rendelkezne megvalósított projekttel.

A számok tükrében

A TOP CLLD program a kultúra és a közösségfejlesztés és szervezés fókuszú, mellyel az EU-s források tekintetében hiánypótló jelleggel fedi le a területet és ad teret, valamint vissza nem térítendő forrást a helyi szervezeteknek. Nehéz felmérni pontosan, hogy a forrásfelhasználás hol tart, hiszen a központi adatok alapján a HACS-ok által továbbpályázatott forrás mintegy 32 Mrd Ft-ot tesz ki, ugyanakkor a palyazat.gov.hu adatai alapján az elektronikus rendszerbe beérkezett kérelmek összege 27,4 Mrd Ft, melyből az IH 19,7 Mrd Ft-ról hozott támogatói döntést. Az elektronikus rendszerben feltöltött helyi projektek száma 728 db ERFA és 1.784 db ESZA, összesen 2.512 db. A TOP-7.1.1-16-os pályázati felhívás alapján az IH-nak döntést kell hoznia 2020. év végéig valamennyi projektről. Jelenleg tehát a HACS-ok által továbbpályáztatott források valamivel több, mint 61%-ról döntött az IH. Várhatóan, tekintettel a visszacsorgó forrásokra, visszalépésekre, elutasításokra, az IH lassú döntési mechanizmusára (egy időben több száz helyi projektről hoz döntést, mely akár 6 hónapot is igénybe vesz) a TOP-7.1.1.-16 kódszámú felhívásban meghosszabbításra kerül a kiválasztási határidő, ezáltal elérhetővé válik a 100%-os forrásfelhasználás is, ami mindenképpen nagy siker egy ennyire szétaprózott országos program esetében.

Meg kell jegyeznünk, hogy a projektek támogatási összegei 300 ezer Ft-tól 255 millió Ft-ig terjednek, vagyis ugyanazt a hosszú és nehézkes adminisztratív ‘utat’ kell bejárnia egy 300 ezer Ft-ra pályázó, egyébként a pályázáshoz nem értő civil szervezetnek is, mint egy kulcsprojekt gazdájaként megjelenő önkormányzatnak. A CLLD célja természetesen elkerülhetetlenné teszi azt, hogy a források elaprózódjanak, de fontos tanulság, hogy a ‘kisprojektek’ pl. 1 millió Ft alatti projektek elszámolása egyszerűsítésre kerüljön pl. lump sum (egyösszegű átalány) bevezetése. Gondoljunk csak arra a példára mikor egy helyi civil szervezet egy egynapos családi kulturális rendezvényre 500 ezer Ft támogatási összeget nyer, melyet jó esetben előfinanszíroz, és utólagos elszámolással 6 hónap múlva döntést kap a projekt sikerességéről, ezt követő 3 hónap múlva támogatói okiratot, majd újabb 3 hónap múlva elszámol és a pénzéhez jut. Mindeközben számos ponton bukhat el a projekt e rendkívül sok és szigorú ellenőrzési szabályrendszer miatt. Kérdés, hogy megéri-e ezt ‘végigizgulni’ a kis szervezeteknek?

Az egyszerűség kedvéért pontokba szedtük a CLLD program értékelését.

CLLD sikerek

 • Hiánypótló az EU-s források tekintetében a kultúra és a közösségfejlesztés.
 • Az integrált területi tervezést és a stratégiai szemléletet megszilárdítja kis közösségekben.
 • Megteremti az alulról építkező kezdeményezések alapjait a városi területeken, ami hatékonyabb gazdálkodást jelenthet a kis szervezetek számára a jövőben.
 • 100%-os forrásfelhasználás várható.
 • Civil szervezeteknek nagy lehetőség.
 • Erősödő helyi identitástudat.
 • Helyi szereplők között aktív párbeszéd.
 • A szétaprózott forrásfelhasználás is lehet sikeres egy koncepció részeként.

CLLD problémák

 • Vállalkozók szerepe háttérbe szorul a szűk tématerület miatt.
 • Erős politikai befolyásoltság léphet fel – HACS-on belüli konszenzust veszélyezteti.
 • Lassú döntéselőkészítés.
 • Túlzott adminisztratív teher és lassú előrehaladás.
 • Piaci árok gyorsabban emelkednek, mint ahogy a program előrehalad.
 • Kevés önálló HACS jogkör, pénzzel nem gazdálkodik – nincs bizalom intézményrendszer. részéről és  nincs felkészültség HACS részről.
 • Bonyolult és szigorú elszámolás, kialakulatlan egyszerűsített elszámolási módok.
 • Civil szervezetek likviditási problémái – 2018. októberben 50%-ról 25%-ra csökkent az előleg mértéke.

CLLD jövőkép

 • Várhatóan ebben a formában nem folytatódik a program.
 • Az új CPR szerint nemzeti szinten az ERFA forrás legalább 6 %-át fenntartható városfejlesztésre kell fordítani közösségvezérelt helyi fejlesztés, integrált területi beruházások vagy az 5. szakpolitikai célkitűzés alá tartozó más területi eszköz formájában.

Források

 • TOP-7.1.1-16 Felhívás
 • TOP CLLD Működési Kézikönyv
 • 1303/2013/EU rendelet (CPR)
 • EU közös rendelkezésekről szóló rendeletre CPR 2021-2027
 • 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
 • HACS honlapok
 • https://palyazat.gov.hu/

További információért forduljon hozzánk bizalommal, illetve böngésszen blogbejegyzéseink között és tájékozódjon az aktuális pályázati hírekről.

Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel hírlevelünkre!

Korábbi bejegyzéseink