Ültetvény pályázat: Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

ültetvény pályázat
Megosztás itt: facebook

Ültetvény pályázat: Új pályázati kiírással bővül a mezőgazdasági termelők lehetőségének tára. Elindult a Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása című (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú) felhívás társadalmi egyeztetése.

Az ültetvény pályázathoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021. március 14-ig várják véleményezésre a kialakított partnerségi fórumban.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege, mértéke

A vissza nem térítendő támogatás összege maximum 500 millió forint.

A támogatás mértéke a közép-magyarországi régióban maximum 40%, a nem közép-magyarországi régióban pedig 50%. Fiatal mezőgazdasági termelők által és kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt (maximum 60%) támogatási intenzitásra jogosultak.

ültetvény pályázat
Fiatal gazdák esetében akár 60%-os támogatási intenzitás is elérhető

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése:

 • új ültetvény telepítése
 • ültetvénycsere (ha az ültetvény a kivágás időpontjában a termőre fordulástól számított 10 éves kort meghaladta)

B) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényhez kapcsolódó tevékenységek.

 • A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatás
 • Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatás
 • Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
 • Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése

2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

A) Új ültetvény telepítése

B) Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése

C) Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése

ültetvény pályázat
Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövények esetében a telepítendő ültetvénynagyság minimum 0,5 hektár

Önállóan nem támogatható tevékenységek

A) Mindkét célterület vonatkozásában:

 • Projekt előkészítés
 • Mérnöki feladatok
 • Projektmenedzsment
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét

B) Gyümölcstermő ültetvények telepítése esetén az önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogatható

 • A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása
 • Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése
 • Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése
 • Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése
 • Ültetvénycsere esetén a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése esetén a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése

B) Gyümölcstermő ültetvények telepítése esetén, amennyiben a pályázati felhívás 1. számú melléklete az adott kultúra esetében kötelező követelményként jelöli:

 • Támrendszer, kiépítése
 • Jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kiépítése
 • Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése.

C) Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvények telepítése esetén, amennyiben a telepítési terv előírja: támrendszer kiépítése

D) Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése esetén meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása

B) Gyümölcstermő ültetvények telepítése és évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvények telepítése esetén, amennyiben a telepítési terv előírja: az ültetvény védelmét biztosító kerítés kialakítása

C) Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvények telepítése esetén:

 • ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése
 • Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása
 • Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése
ültetvény pályázat
Az öntözési infrastruktúra kiépítésével könnyebben átvészelhetők az aszályos időszakok

Támogatásra jogosultak köre az ültetvény pályázat keretén belül

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

A) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 13. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

 • területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 7. számú mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a Felhívás 7. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját. Amennyiben fenti területtel nem rendelkezik, a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.
 • Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni.

Egyéb, a 8. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre. Amennyiben fenti állatokkal nem rendelkezik, a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) esetében a támogatási kérelmet benyújtó – képviseletre jogosult – ügyfél üzemméretének meghatározása szempontjából az alábbiak vehetők figyelembe a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre vonatkozóan:

 • támogatást igénylő TERA kérelme alapján számolt üzemméret,
 • TERA területen kívüli más földterület, ahol a támogatást igénylő mezőgazdasági tevékenységet folytat, amit a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási jogkörben igazol, támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan az ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az éves átlaglétszám,
 • támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan nem ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az az éves átlaglétszám, amit az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa igazol.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni.

B) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 9. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) esetében a támogatási kérelmet benyújtó – képviseletre jogosult – ügyfél mezőgazdasági termelésből származó nettó árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon.

2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtásakor az alábbiak szerint meghatározott kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül.

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.

Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet a 4.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában (a szövetkezet saját üzemmérete és árbevétele) vagy a tagjain keresztül (a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó szabályozás szerint) is teljesítheti. A 4.1.1. a) és b) pontban teljesítésre választott módot (önmagában vagy TÉSZ/TCS szabályozás szerint) egy támogatási kérelmen belül egységesen kell alkalmazni.

A szociális szövetkezeteknek a 4.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában szükséges teljesíteni.

Az ültetvény pályázat tervezett benyújtási időszaka

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 24. naptól 2021. augusztus 23. napja között 6 benyújtási szakaszban van lehetőség.

Az ültetvény pályázat társadalmi egyeztetésre bocsátott verziója itt olvasható. A pályázati lehetőséggel kapcsolatban részletes tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal, illetve böngésszen bejegyzéseink között és tájékozódjon az aktuális pályázati hírekről.

Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel hírlevelünkre!

Korábbi bejegyzéseink